Close cursor

English
Свържете се с нас

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

Наименование:„ИДизайн Интерактив“ АД

ЕИК 204417228

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1421, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Свети наум“ № 29

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1421, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Свети наум“ № 29

Телефон:+ 359 2 439 14 00 + 359 2 439 14 01

E-mail:info@edesign.bg

Уебсайт: https://edesign.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование:Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

„ИДизайн Интерактив“ AД (Наричано по-долу за краткост, „Дружеството“ или „ИДизайн Интерактив“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

„ИДизайн Интерактив“ АД събира и обработва лични данни в качеството си на обработващ лични данни по силата на възлагане от администратори на лични данни, както и в качеството си на администратор в посочени по – долу операции.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;Изпълнение на задълженията на Дружеството по договор с Вас;Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;Предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие предоставяте на ИДизайн Интерактив за целите на за целите на сключване на договори с дружеството, използване на уебсайта на дружеството https://edesign.bg/ , провеждане на онлайн кампании за клиенти на Дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор - целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
 • Сключване и изпълнение на договор с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с клиент/партньор и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на договора. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
 • Организиране и провеждане на онлайн кампания за клиент – целта на операцията е осъществяване на връзка с участника по имейл за целите на връчване на награда или информация за кампанията; идентифициране на субекта на данните като участник в събитието; Предоставяне на възможност за участие в онлайн кампанията чрез нейните функционалности – игри, томболи и други; Отправяне на запитване или заявка от физическото лице за използване на продукти или услуги и осъществяване на обратна връзка с него по този повод. В отношенията със своите клиенти, Дружеството обработка данни в качеството си на обработващ данните, които са му възложени за обработка от клиентите. Това се отнася и в случаите на извършване на кампании, лендинг страници, маркетингови активности, игри, сайтове, фейсбук групи и страници и други. В този случай Дружеството предприема предварителни действия, за да се увери, че личните ви данни се обработват законосъобразно и съгласно GDPR изискванията и спазва изричните инструкции на клиента (администратора на данните) при обработката. След приключване на съответната активност, Дружеството предава данните на клиента (администратора на данните) и ги изтрива в своята база данни.
 • Обработка на изпратени запитвания – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по телефон или имейл за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 4. (1) ИДизайн Интерактив обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни на кандидати за работа: (за извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография);
  • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата; 2) Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 3) Извършване на подбор на кандидати.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с клиент или партньор – юридическо лице: (имена на законните представители на юридически лица и имена и единен граждански номер на пълномощници на юридически лица)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическото лице като законен представител на юридическо лице или търговец за целите на сключване и изпълнение на договор и съставяне на данъчни и счетоводни документи и 2) Идентифициране на пълномощника с оглед удостоверяване на представителната му власт.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с клиент или партньор – физическо лице: (имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като партньор, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за изпращане на отговор на запитване: (имена, телефон, e-mail адрес)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Изпращане на отговор на запитване.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се обработват за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
 • Данни обичайно събирани и обработван от ИДизайн Интерактив по възлагане на свои клиент при провеждането на онлайн кампании: имена на физическото лице, имейл, профил в социална мрежа, адрес, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: Целите на обработване се определят от администратора на данните – клиент на ИДизайн Интерактив;
  • Основания за обработка на данните: Данните се обработват на основание сключен Договор за обработка на лични данни съгласно на чл. 28 от Регламент (ес) 2016/679 между ИДизайн Интерактив като обработващ личните данни и клиента на Дружеството, по чието възлагане се провежда онлайн кампанията като администратор на данните;
 • Данни: IP адрес - Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания;
  • Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
  • Основания за обработка на данните: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид, на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
  • Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

(2) ИДизайн Интерактив не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,освен на предвидените в чл. 9, ал. 2 от GDPR основания.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят или от техни законни представители.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) ИДизайн Интерактив не събира и не обработва лични данни на лица под 14 години освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) ИДизайн Интерактив съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на персонал. След изтичане на срока, ИДизайн Интерактив полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) В случай, че неодобрен кандидат за работа е предоставил оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност, квалификационна степен, стаж или друго обстоятелство, Дружеството връща тези документи на кандидата в 6-месечен срок от приключване на подбора.

(3) Данните на клиентите и партньорите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на договора или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Дружеството. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок.

(4) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване до изтичането на 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

(5) Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място или по друг подходящ начин.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) Администраторът може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие имате право да поискате от Администратора да:

коригира неточните лични данни, свързани с Вас;да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;личните данни са били обработвани незаконосъобразно;личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;техническа информация за функционирането на уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпрати искане до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Дружеството може да предостави данните на трети лица-обработващи на лични данни. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование:Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Интернет страница:www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Отговорност на ИДизайн Интерактив, когато действа като обработващ лични данни

Чл. 21. (1) ИДизайн Интерактив действа в качеството си на обработващ по отношение на личните данни, предоставяни от клиентите на нашите партньори при организиране на онлайн кампании или събития и действа по възлагане на партньорите, като по никакъв начин не определя вида данни, начините и сроковете за тяхното събиране, обработка и съхранение, целите и основанията, нито взима решения за клиентите, спрямо които партньорът се явява администратор на лични данни.

(2) Отговорността на ИДизайн Интерактив се ограничава до:

съобразяване с инструкциите на партньорите за предоставяне на услугата по договора с тях, като наши клиент;събиране и обработване на лични данни по възлагане от партньорите и при спазване на нашите стандарти за защита на лични данни.