Close cursor

English
Свържете се с нас

Условия за ползване на уебсайта

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

  1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://edesign.bg/, както и на поддомейн на същия адрес
  2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://edesign.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ИДизайн Интерактив“ АД, ЕИК 204417228, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Свети Наум" № 29, ет. 3, и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет сайта https://edesign.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

(2) Уебсайтът https://edesign.bg/ е информационен портал, който предоставя информация относно дейността и услугите на ИДизайн Интерактив, достъп до публикуваните новини и материали, както и препратки към други сайтове.

(3) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ИДизайн Интерактив:

Наименование: „ИДизайн Интерактив“ АД, ЕИК 204417228, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Свети Наум" № 29, ет. 3

Данни за кореспонденция: гр. София 1421, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Свети Наум“ № 29.

(2) Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19; факс: 02/915 35 25; е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на ИДизайн Интерактив и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ИДизайн Интерактив.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ИДизайн Интерактив, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 4. (1) ИДизайн Интерактив не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ИДизайн Интерактив върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) ИДизайн Интерактив предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) ИДизайн Интерактив не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ИДизайн Интерактив по всяко време, като ИДизайн Интерактив своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ИДизайн Интерактив.

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) ИДизайн Интерактив предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) ИДизайн Интерактив не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) ИДизайн Интерактив не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и ИДизайн Интерактив не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ИДизайн Интерактив при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта, считано от 07.11.2019 г.